Allmänna villkor (Tittare)

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”, ”Avtalet”) gäller mellan dig och VOYD AB, org. nr. 559044-0631, Nya Hamngatan 21, 852 29 Sundsvall, Sverige (”vi”,”VOYD”) när du som tittare använder VOYDs plattform (”Plattformen”) i syfte att titta på tillgängliggjort innehåll på Plattformen (”Tjänsten”). Med tittare avses i dessa Villkor du som använder ditt konto på Plattformen för att, kostnadsfritt eller i utbyte mot betalning, titta på tillgängliggjort innehåll på Plattformen.

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och VOYD som reglerar din användning av Tjänsten. Vi rekommenderar därför att du läser Villkoren noggrant.

Observera att separata villkor gäller mellan dig och VOYD när du använder Plattformen i egenskap av innehållsskapare, dessa villkor hittar du här.

1. Allmänt

För att använda Tjänsten måste du acceptera dessa Villkor. Accepterar du inte Villkoren saknar du rätt att använda Tjänsten. Om du använder Tjänsten i strid med dessa Villkor kan VOYD ha rätt att begränsa din tillgång till Plattformen och/eller Tjänsten samt stänga av ditt konto och i vissa fall ha rätt till ersättning från dig.

För att använda Plattformen måste du vara minst 18 år eller annars gammal nog för att ingå ett juridiskt bindande avtal enligt den lag som gäller där du har din hemvist.

En vårdnadshavare kan upprätta ett konto åt ett barn under 18 år, men inträder då som avtalspart gentemot VOYD och ansvarar då för att all aktivitet som sker från kontot är i överensstämmelse med dessa Villkor. Du får aldrig använda Tjänsten om den är förbjuden eller om du annars inte har rätt att använda Tjänsten enligt den lag som gäller i det land där du har din hemvist.

2. Ändring av Villkor

VOYD har en ensidig rätt att lägga till eller göra ändringar i dessa Villkor. VOYD kommer att informera dig om eventuella tillägg eller ändringar av Villkoren genom att hålla uppdaterade Villkor tillgängliga på Plattformen för ditt godkännande. Du accepterar och godkänner eventuella tillägg och ändringar av Villkoren när du godkänner den uppdaterade versionen av Villkoren, som då gäller från och med det datum som anges i de uppdaterade Villkoren. För att fortsatt kunna använda Tjänsten måste alla uppdaterade Villkor accepteras. De Villkor som gäller när ett visst innehåll laddas upp eller på annat sätt tillgängliggörs på Plattformen kommer att vara fortsatt gällande avseende det specifika innehållet så länge innehållet är tillgängligt på Plattformen.

3. Starta konto på Plattformen

För att kunna nyttja Tjänsten, dvs. titta på tillgängliggjort innehåll på Plattformen, måste du skapa ett användarkonto. Ditt användarkonto på Plattformen är detsamma oavsett om du använder Plattformen som innehållsskapare eller tittare, eller som både innehållsskapare och tittare. Observera att det är mycket viktigt att du uppger korrekt och fullständig information när du skapar ett konto. Du är ansvarig för att hela tiden hålla kontaktinformationen på ditt konto uppdaterad.

Kontot är personligt och får inte överlåtas. Det är av yttersta vikt att du håller ditt lösenord hemligt och att du använder det på ett säkert sätt. Du är ansvarig för all aktivitet som sker från ditt konto.

Om du genomför ett köp på Plattformen utan att först registrera dig godkänner du att VOYD startar ett konto åt dig. Du får då inloggningsuppgifter skickade till dig via e-post och kan själv logga in på Plattformen och uppdatera de uppgifter som efterfrågas i efterhand. Även om VOYD skapar ett konto åt dig är du ensamt ansvarig för all aktivitet som sker via ditt konto.

4. Dina åtaganden vid användandet av Plattformen

4.1 Allmänt om dina åtaganden

Ditt konto på Plattformen får inte användas i strid med dessa Villkor. Om du får reda på att ditt konto används i strid med dessa Villkor, t.ex. genom brott mot säkerhetsföreskrifter eller obehörig användning av ditt konto, ska du omedelbart skriftligen meddela VOYD detta.

Genom att skapa ett konto accepterar du att du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker med användning av ditt konto.

Vid användandet av Plattformen åtar du dig följande:

  • att inte sprida någon del av innehållet på Plattformen, förutom på sätt som är tillåtet genom exempelvis Plattformens delningsfunktioner,

  • att inte ändra eller förvanska någon del av Plattformen eller Tjänsten,

  • att inte skaffa dig åtkomst till innehållet på Plattformen på något annat sätt än via den videospelare som Plattformen tillåter,

  • att inte på något sätt bidra till att störa Plattformens funktioner eller på något annat sätt begränsa användningen av Plattformen,

  • att inte använda Plattformen för kommersiella ändamål, genom att exempelvis sälja tillgång till Plattformen eller att annonsera eller marknadsföra produkter på Plattformen, om inte dessa funktioner tillhandahålls i Tjänsten,

  • att inte ladda upp (avser även meddelanden som skrivs i chatt eller kommentarsfält) något stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt innehåll,

  • att inte ladda upp (avser även meddelanden som skrivs i chatt eller kommentarsfält) något innehåll som kränker tredje parts rättigheter, innefattande men inte begränsat till innehåll som innebär intrång i tredje parts immateriella rättigheter,

  • att inte inhämta information om andra användare av Plattformen i syfte att göra massutskick med spam och skräppost eller att sälja sådan information till tredje part,

  • att inte inhämta innehåll på annat sätt än vad som är tillåtet vid användandet av Plattformen eller Tjänsten, vilket innebär att kringgående av kopieringsspärr, nedladdning, kopiering, distribuering och användning av annan användares innehåll utanför Plattformen är att betrakta som otillåtet om inte ägaren av innehållet medgett användningen,

  • att inte kopiera, reproducera, distribuera, skicka, visa, sälja, licensera eller använda annan användares eller VOYD:s innehåll utan skriftligt godkännande från ägaren av innehållet eller andra rättighetshavare, och att inte bryta mot tillämpliga lagar och regelverk.

4.2 Särskilt om liveuppträdanden

En av de tjänster som tillhandahålls på Plattformen är möjligheten att se liveuppträdanden via Plattformen. Som tittare måste du ha en internetuppkoppling som uppfyller de krav som vid varje tillfälle ställs upp. Du hittar gällande krav på den här länken. Uppfyller inte din internetuppkoppling dessa krav kan du inte förvänta dig att uppträdandet kan visas utan fel eller brister. Skulle din internetanslutning bidra till att uppträdandet inte kan visas utan fel eller brister är du som tittare införstådd med att du inte av den anledningen har någon rätt till återbetalning av Avgiften (se definition i punkten 5 nedan).

4.3 Rapportering av tillgängliggjort innehåll

Om du uppfattar att ett liveuppträdande eller tillgängliggjort innehåll inte uppfyller utlovad kvalitet eller om innehållskaparen gör intrång i en tredje parts rättigheter, bryter mot tillämplig lag eller laddar upp innehåll som är stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt på Plattformen, vill vi gärna att du rapporterar detta till VOYD så fort som möjligt.

5. Köp av biljetter

Som tittare kan du köpa biljetter från Plattformen till liveuppträdanden samt betala för tillgång till en innehållsskapares tillgängliggjorda innehåll (”Avgiften”). Vid betalning av en Avgift till VOYD går en del av Avgiften till innehållsskaparen.

Du kan välja att betala Avgiften via den eller de betalningstjänster som VOYD vid var tid tillhandahåller för Plattformen.

Som tittare är du är införstådd med att VOYD inte tar något ansvar för sådan betalningstjänst eller för eventuella förluster på grund av obehörig användning av ditt betalkort, kreditkort eller andra betalningsmedel som tillhandahålls av en tredje part i samband med din användning av Tjänsten. Vid eventuella konflikter mellan bestämmelserna i dessa Villkor och en tredje parts användarvillkor ska dessa Villkor gälla mellan dig och VOYD.

6. Abonnemang

Vissa Tjänster som tillhandahålls av VOYD kan tillhandahållas som abonnemang mot löpande betalning. Villkoren för ett abonnemang anges i beskrivningen för den specifika Tjänsten och gäller i tillägg till dessa Villkor. Vid motstridigheter mellan beskrivningen för den specifika Tjänsten och dessa Villkor har beskrivningen företräde, exempelvis avseende uppsägning av Tjänsten. Ett abonnemang kan gälla på årsbasis, dvs. betalning dras en gång per år, eller som månadsabonnemang med månadsvis betalning.

För abonnemang som löper på årsbasis kommer det att förnyas automatiskt 12 månader i taget så vida det inte har sagts upp senast 30 dagar innan den aktuella årsperioden löpt ut. VOYD avser att skicka ut en påminnelse per e-post i god tid innan uppsägningstiden löper ut, men är inte bunden att göra så.

Abonnemang som löper månadsvis sägs upp med en månads uppsägningstid i relation till det datum abonnemanget startade. Exempelvis, för det fall att abonnemanget startade den 15e januari och du önskar att abonnemanget ska upphöra i april behöver du såldes säga upp abonnemanget senast den 15 mars, abonnemanget avslutas då den 15 april. Inga påminnelser kommer att skickas per e-post för abonnemang som löper på månadsbasis.

7. Åtkomst till tillgängliggjort innehåll

Det är innehållsskaparen som bestämmer hur länge du som tittare får tillgång till det innehåll du köpt. Detta kan alternera men anges alltid i samband med köpet. Du har tillgång till innehållet så lång tid som anges av innehållsskaparen, om inte innehållet tas bort av VOYD på grund av bristande kvalitet, intrång i tredje parts rättigheter, brott mot tillämplig lag eller om innehållet är stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt.

8. Återbetalning vid avbruten visning

Om du har köpt en biljett till ett liveuppträdande eller betalat en Avgift för tillgång till tillgängliggjort innehåll och liveuppträdandet eller det tillgängliggjorda innehållet tas bort eller avbryts på grund av bristande kvalitet, intrång i tredje parts rättigheter, brott mot tillämplig lag eller om innehållet är olagligt, har du rätt till återbetalning av den erlagda Avgiften. VOYD avgör efter eget gottfinnande om ett liveuppträdande eller tillgängliggjort innehåll ska tas bort eller avbrytas. I samband med det har VOYD också möjlighet att bestämma under vilka förutsättningar återbetalning ska göras.

9. Ångerrätt

Dessa Villkor begränsar inte din rätt till konsumentskydd enligt tvingande lagstiftning i det land där du har din hemvist. I Sverige finns en lagstadgad ångerfrist om 14 dagar enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Då Tjänsten aktiveras direkt vid köp, vilket gäller för de flesta köp på Plattformen, kan undantaget om köp av digitalt innehåll bli aktuellt. Du kan också komma att behöva betala för redan tillgängliggjort betalmaterial vid tidpunkten för ditt utövande av ångerrätten.

För att utnyttja din ångerrätt kan du kontakta oss eller använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som du hittar här.

10. Reklamation

Vi strävar alltid efter att du som kund ska vara nöjd med Tjänsten. Om du är missnöjd ber vi dig kontakta oss så kommer vi göra vårt bästa för att lösa situationen. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN):

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

eller till Europeiska kommissionens onlineplattform för tvistlösning: http://ec.europa.eu/odr. Vi åtar oss inte att delta i alternativa tvistlösningsförfaranden eller att efterkomma av alternativt tvistlösningsförfarande meddelat beslut, men kommer att ta ställning till denna fråga vid en uppkommen tvist/meddelat beslut.

11. Intrång i tredje parts immateriella rättigheter

Du som användare av Plattformen och/eller Tjänsten förstår och accepterar att du är ensamt ansvarig för det innehåll som du eventuellt tillhandahåller inom ramen för användandet av Plattformen och/eller Tjänsten. VOYD är inte ansvarigt för det innehåll som tillgängliggörs och stödjer inte heller nödvändigtvis innehållet.

Om du tillhandahåller innehåll inom ramen för användandet av Plattformen och/eller Tjänsten som utgör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter kan innehållet rapporteras och omedelbart tas bort av VOYD. Du kan också förlora din rätt att använda Tjänsten och/eller Plattformen på grund av en sådan överträdelse. Vidare kan du bli föremål för sanktioner enligt gällande lagstiftning. Sådana sanktioner kan vara av både offentligrättslig karaktär (t.ex. böter eller fängelse) och civilrättslig karaktär (t.ex. skadestånd).

Plattformen och dess Tjänster granskas löpande av VOYD enligt VOYDs gällande policies i syfte att upptäcka innehåll som strider mot lag eller dessa Villkor. Granskningen kan genomföras manuellt eller med användning av tekniska hjälpmedel. Granskningen genomförs inför publicering av innehåll men utgör ingen garanti för att tillgängliggjort innehåll är lagligt eller att det inte gör intrång i en tredje parts rättigheter. Om du vid användandet av Tjänsten och/eller Plattformen skulle upptäcka tillgängliggjort innehåll som bryter mot dessa Villkor eller mot tillämplig lag, ska du meddela VOYD detta. Vid en sådan anmälan kommer VOYD att undersöka om det finns skäl att ta bort innehållet.

Om VOYD anser att tillgängliggjort innehåll utgör intrång i en tredje parts rättigheter eller innebär ett brott mot dessa Villkor eller tillämplig lag, kommer VOYD att ta bort innehållet med omedelbar verkan.

12. Skadeslöshetsåtagande

Som tittare samtycker du till att hålla VOYD skadeslöst för samtliga krav och anspråk som kan komma att riktas mot VOYD till följd av din överträdelse av dessa Villkor eller tillämplig lag.

13. Ändringar och upphörande av Tjänsten och/eller Plattformen

VOYD arbetar kontinuerligt med att uppdatera Tjänsten och Plattformen för att skapa den optimala användarupplevelsen. VOYD kan komma att ändra Tjänsten och/eller Plattformen över tid, utan förvarning. VOYD kan också tillfälligt eller permanent och utan föregående meddelande upphöra att tillhandahålla Plattformen och därmed avsluta ditt konto.

För det fall du bryter mot något av Villkoren i detta Avtal har VOYD rätt att säga upp Avtalet med dig och neka dig fortsatt tillträde till Tjänsten och/eller Plattformen. VOYD kan vidare komma att säga upp Avtalet om ändringar i lagstiftningen gör det olagligt för VOYD att tillhandahålla Tjänsten och/eller Plattformen, eller om Tjänsten och/eller Plattformen inte längre är kommersiellt genomförbar.

Som användare av Plattformen har du rätt att när som helst säga upp Avtalet med VOYD genom att skicka ett meddelande om detta till VOYD eller radera ditt konto på Plattformen. Observera dock att för abonnemangstjänster gäller uppsägningstid enligt vad som anges ovan under punkt 6 ”Abonnemang”.

14. Garantier

VOYD tillhandahåller Tjänsten och Plattformen utan garantier. Bestämmelserna i dessa Villkor medför dock ingen begränsning av dina rättigheter i gällande konsumentlagstiftning.

Tjänsten och Plattformen tillhandahålls "i befintligt skick". Det betyder att VOYD inte garanterar att Tjänsten och/eller Plattformen kommer att fungera i enlighet med dina förväntningar eller utan fel och brister. VOYD garanterar inte heller att den information som hålls tillgänglig inom ramen för Tjänsten och Plattformen är korrekt eller tillförlitlig.

15. Ansvarsbegränsningar

VOYD ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer i samband med din användning av Tjänsten och/eller Plattformen.

VOYD ansvarar inte för fel och brister i Tjänsten och/eller Plattformen som ligger utanför VOYD:s kontroll. VOYD ansvarar inte heller för innehåll som försvinner, tas bort eller förvanskas inom ramen för Tjänsten och/eller Plattformen.

Tjänsten och Plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av VOYD. VOYD tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser. VOYD ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av innehållet på sådana externa webbplatser eller andra källor.

16. Personuppgiftshantering

Som ansvarig för personuppgifter kommer VOYD att bearbeta uppladdad information och vissa andra personuppgifter som du anger vid användandet av Plattformen. Innan du använder Plattformen kommer du därför att bli uppmanad att bekräfta att du har tagit del av VOYD:s integritetspolicy, som går att läsa här. VOYD:s integritetspolicy innehåller information om hur VOYD kommer att behandla de personuppgifter som lämnas för användandet av Plattformen.

17. Cookies

På Plattformen används cookies. Användningen av cookies på Plattformen framgår av VOYD:s Cookiepolicy, som du hittar här.

18. Överlåtelse 

Dina åtaganden och rättigheter enligt dessa Villkor kan inte överföras på en annan användare. VOYD har däremot rätt att överföra dessa Villkor och medföljande rättigheter utan ditt medgivande.

19. Ogiltighet

Om Villkoren eller del därav anses vara ogiltiga eller icke-verkställbara, ska Villkoren begränsas, ändras eller avskiljas i den omfattning som krävs för att avlägsna sådan ogiltighet så att övriga delar av Villkoren förblir giltiga och verkställbara.

20. Kontakt

Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller mejla oss på support@voyd.tv om du är missnöjd med Tjänsten och/eller Plattformen eller annars har frågor gällande Tjänsten eller Plattformen.

21. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med tillämplig lag, vilket oftast är lagen i det land där du har din hemvist. Behörig allmän domstol ska slutligen lösa samtliga tvister som uppkommer i anledning av dessa Villkor. VOYD förbehåller sig rätten att ansöka om interimistiska åtgärder eller att inleda andra typer av rättsliga åtgärder, även inom andra jurisdiktioner.