Allmänna regler och villkor (Innehållsskapare)

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”, ”Avtalet”) gäller mellan dig och VOYD AB, org. nr 559044-0631, Nya Hamngatan 21, 852 29 Sundsvall, Sverige (”vi”, ”VOYD”) när du som innehållsskapare använder VOYD:s plattform (”Plattformen”) i syfte att tillgängliggöra innehåll inklusive liveuppträdanden på Plattformen för din publik med möjlighet att ta emot ersättning för sådant innehåll (”Tjänsten”). Med innehållsskapare avses i dessa Villkor du som använder ditt konto på Plattformen för att tillgängliggöra innehåll på Plattformen. Notera att du som innehållsskapare förutsätts vara ägare eller på annan grund ha rätt att tillgängliggöra det aktuella innehållet.

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och VOYD som reglerar din användning av Tjänsten. Vi rekommenderar därför att du läser Villkoren noggrant.

Observera att separata villkor gäller mellan dig och VOYD när du använder Plattformen i egenskap av tittare för att ta del av innehåll som tillhandahålls av (andra) innehållsskapare, dessa villkor hittar du här.

 

1. Allmänt

För att använda Tjänsten måste du acceptera dessa Villkor. Accepterar du inte Villkoren saknar du rätt att använda Tjänsten. Om du använder Tjänsten i strid med dessa Villkor kan VOYD ha rätt att begränsa din tillgång till Plattformen och/eller Tjänsten samt stänga av ditt konto. För att använda Plattformen måste du vara minst 18 år eller annars gammal nog för att ingå ett juridiskt bindande avtal enligt den lag som gäller i det land där du har din hemvist.

En vårdnadshavare kan upprätta ett konto åt ett barn under 18 år, men inträder då som avtalspart gentemot VOYD och ansvarar då för att all aktivitet som sker från kontot är i överensstämmelse med dessa Villkor. Du får aldrig använda Tjänsten om den är förbjuden eller om du annars inte har rätt att använda Tjänsten enligt den lag som gäller i det land där du har din hemvist.

 

2. Ändring av Villkor

VOYD har en ensidig rätt att lägga till eller göra ändringar i dessa Villkor. VOYD kommer att informera dig om eventuella tillägg eller ändringar av Villkoren genom att hålla uppdaterade Villkor tillgängliga på Plattformen för ditt godkännande. Du accepterar och godkänner eventuella tillägg och ändringar av Villkoren när du godkänner den uppdaterade versionen av Villkoren, som då gäller från och med det datum som anges i de uppdaterade Villkoren. För att fortsatt kunna använda Tjänsten måste alla uppdaterade Villkor accepteras. De Villkor som gäller när visst innehåll tillgängliggörs på Plattformen kommer att vara fortsatt gällande avseende det specifika innehållet så länge innehållet är tillgängligt på Plattformen. 

 

3. Starta konto på Plattformen

För att kunna nyttja Tjänsten, dvs. tillgängliggöra innehåll och få betalt för detta, måste du skapa ett användarkonto på Plattformen. Ditt användarkonto på Plattformen är detsamma oavsett om du använder Plattformen som innehållsskapare eller tittare, eller som både innehållsskapare och tittare. Observera att det är mycket viktigt att du uppger korrekt och fullständig information när du skapar ett konto. Du är även ansvarig för att hela tiden hålla kontaktinformationen på ditt konto uppdaterad.

Kontot är personligt och får inte överlåtas. Det är även av yttersta vikt att du håller ditt lösenord hemligt och att du använder det på ett säkert sätt. Du är ansvarig för det innehåll som laddas upp och på annat sätt tillgängliggörs från ditt konto.

 

4. Dina åtaganden vid användandet av Plattformen

Ditt konto på Plattformen får inte användas i strid med dessa Villkor. Om du får reda på att ditt konto används i strid med dessa Villkor, t.ex. genom brott mot säkerhetsföreskrifter, obehörig användning av ditt konto eller om ditt innehåll olovligen används av en annan användare, ska du omedelbart skriftligen meddela VOYD detta.

Genom att skapa ett konto accepterar du att du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker med användning av ditt konto.

Vid användandet av Plattformen åtar du dig följande:

  • att inte sprida någon del av innehållet på Plattformen, förutom på sätt som är tillåtet genom exempelvis Plattformens delningsfunktioner,

  • att inte ändra eller förvanska någon del av Plattformen eller Tjänsten,

  • att inte skaffa dig åtkomst till innehåll på något annat sätt än via den videospelare som Plattformen tillåter,

  • att inte på något sätt bidra till att störa Plattformens funktioner eller på något annat sätt begränsa användningen av Plattformen,

  • att inte använda Plattformen för andra kommersiella ändamål än nyttjandet av Tjänsten, genom att exempelvis sälja tillgång till Plattformen eller att annonsera eller marknadsföra produkter på Plattformen, om inte dessa funktioner tillhandahålls i Tjänsten,

  • att inte ladda upp något stötande, olämpligt, motbjudande eller olagligt innehåll,

  • att inte ladda upp något innehåll som kränker tredje parts rättigheter, innefattande men inte begränsat till innehåll som innebär intrång i en tredje parts immateriella rättigheter,

  • att inte inhämta information om andra användare av Plattformen i syfte att göra massutskick med spam och skräppost eller att sälja sådan information till en tredje part,

  • att inte inhämta innehåll på annat sätt än vad som är tillåtet vid användandet av Plattformen eller Tjänsten, vilket innebär att kringgående av kopieringsspärr, nedladdning, kopiering, distribution och användning av annan användares innehåll utanför Plattformen är att betrakta som otillåtet om inte ägaren medgett användningen,

  • att inte kopiera, reproducera, distribuera, skicka, visa, sälja, licensera eller använda annan användares eller VOYD:s innehåll utan skriftligt godkännande från ägaren av innehållet eller andra rättighetshavare, och att inte bryta mot tillämpliga lagar och regelverk.

5. särskilt om Dina åtaganden vid användandet av Tjänsten som innehållsskapare

5.1 Liveuppträdanden

Som innehållsskapare måste du sälja minst 1 biljett (alternativt utlämna minst 1 biljett om biljetterna erbjuds gratis) och starta en livesändning för ditt uppträdande senast 10 minuter efter planerad starttid för ditt liveuppträdande. Gör du inte det kommer uppträdandet att ställas in och köpta biljetter kommer att återbetalas.

Under uppträdandet är du skyldig att följa samtliga bestämmelser i dessa Villkor. Du ansvarar även för att upprätthålla en internetuppkoppling som säkerställer att ditt uppträdande håller den kvalitet som utlovats.  

Genom accepterandet av dessa Villkor godkänner du att VOYD kommer spela in ditt liveuppträdande i syfte att i efterhand kunna kontrollera kvalitet och potentiella rapporter om överträdelser.

När du har visat ett liveuppträdande kan du välja att också låta uppträdandet vara fortsatt tillgängligt på Plattformen som tillgängliggjort innehåll. Väljer du att tillgängliggöra uppträdandet har du också möjlighet att välja om uppträdandet ska tillhandahållas mot en ytterligare Avgift eller inte.

5.2 Tillgängliggjort innehåll

Det innehåll som tillgängliggörs av dig på Plattformen kommer att vara tillgängligt för de tittare som har köpt tillgång till innehållet under den tid som du anger när du tillgängliggör innehållet. Du avgör själv när innehållet ska upphöra vara tillgängligt för nya köp av tittare och kan begära att innehållet tas bort från Plattformen. Innehållet kommer då bara att vara tillgängligt för de tittare som redan köpt tillgång till innehållet under den period de genomförda köpen gäller för. Därefter tas innehållet ned från Plattformen. Har du enbart tillgängliggjort innehåll som är kostnadsfritt att titta på kan du när som helst begära att innehållet tas bort från Plattformen.

Första stycket i denna punkt 5.2 innebär dock ingen begränsning i den rätt VOYD har att använda innehållsskapares tillgängliggjorda innehåll i marknadsföring i enlighet med punkten 8 nedan.

5.3 Betalning

Som innehållsskapare har du möjlighet att välja om ditt tillgängliggjorda innehåll eller liveuppträdande ska tillhandahållas gratis för tittarna eller om tittarna ska betala en avgift för att få tillgång till innehållet eller liveuppträdandet. Du har även möjlighet att bestämma beloppet för den avgift som ska erläggas av tittarna för att de ska få se ditt liveuppträdande eller tillgängliggjorda innehåll. Som innehållsskapare erhåller du sedan en ersättning i form av provision på det beloppet.

VOYD förbehåller sig dock rätten att begränsa antalet liveuppträdanden och omfattningen av tillgängliggjort innehåll som kan erbjudas gratis. VOYD kan i framtiden även komma att ta betalt för samtliga liveuppträdanden och annat innehåll som tillgängliggörs på Plattformen.

5.4 Avgift och ersättning

Om du väljer att VOYD ska ta betalt från tittarna för ditt tillgängliggjorda innehåll (”Avgiften”) gäller följande.

Användarna kan via Plattformen köpa biljetter till innehållsskapares liveuppträdande och betala Avgiften via Plattformen för att få tillgång till innehåll som innehållsskapare tillgängliggjort på Plattformen.

Tittaren kan betala Avgiften via den eller de betalningstjänster som VOYD vid var tid tillhandahåller för Plattformen. VOYD tar inte något ansvar för sådana betalningstjänster eller för eventuella förluster på grund av obehörig användning av betalkort, kreditkort eller andra betalningsmedel som tillhandahålls av en tredje part i samband med användning av Tjänsten.

Som innehållskapare har du rätt till provision på den erlagda Avgiften ("Ersättningen"). Den estimerade ersättningssumman kommer du att kunna se när du anger Avgiften för ditt tillgängliggjorda innehåll på Plattformen. Notera att slutlig ersättningssumma kan komma att påverkas av eventuella utställda värdekoder, rabattkoder och liknande som du tillämpar från tid till annan. Notera även att VOYD tillhandahåller Plattformen inom flera olika valutaområden och att eventuella valutaförändringar därför kan påverka det exakta beloppet för Ersättningen.

Om VOYD efter eget gottfinnande finner att ditt tillgängliggjorda innehåll strider mot dessa Villkor, förbehåller sig VOYD rätten att avbryta betalningen av Ersättningen för det aktuella innehållet till dig.

5.5 Betalning av Ersättningen och hantering av skatter och avgifter - du som är godkänd för F-skatt

Följande gäller för dig som mottagare av Ersättningen som är godkänd för F-skatt:

VOYD kommer att ställa ut en självfaktura till dig som hålls tillgänglig på Plattformen för ditt godkännande i slutet av varje månad för de betalningar av Avgifter som gjorts.

För att Ersättningen ska beviljas måste du godkänna aktuell faktura. Detta gör du genom att välja "Utbetalning" och följa anvisningarna på Plattformen. Fakturan hålls tillgänglig för dig att godkänna på ditt konto 6 månader från utfärdandet, därefter tillfaller av dig icke-godkända belopp VOYD.

Eventuella lokala skatter och avgifter, inklusive men inte begränsade till moms, kan komma att utgå för Tjänsten i enlighet med tillämplig lag där du har din hemvist. Detta kan påverka storleken på den Ersättning som utbetalas till dig. Det åligger dig att kontrollera vilken skatt- och avgiftsskyldighet som gäller för dig. VOYD ansvarar inte för rapportering eller betalning av några skatter eller avgifter.

Genom att acceptera dessa Villkor förstår och godkänner du att VOYD inte ansvarar för hur intjänandet eller betalningen av Ersättningen bedöms ur ett skattemässigt (eller annat juridiskt) perspektiv.

Om du inte längre är godkänd för F-skatt så åligger det dig att omedelbart informera VOYD om detta.

5.6 Betalning av Ersättningen och hantering av skatter och avgifter - du som inte är godkänd för F-skatt

Följande gäller för dig som mottagare av Ersättningen som inte är godkänd för F-skatt:

VOYD kommer att tillhandahålla betalningsunderlag till dig. Detta underlag hålls tillgängligt på Plattformen för ditt godkännande i slutet av varje månad för de betalningar av Avgifter som gjorts.

Eventuella lokala skatter och avgifter, inklusive men inte begränsade till moms, kan komma att utgå för Tjänsten i enlighet med tillämplig lag där du har din hemvist. Även om du inte är godkänd för F-skatt kan det vara så att du är skyldig att redovisa och betala skatter och avgifter, inklusive men inte begränsade till inkomstskatt, sociala avgifter och moms. Det åligger dig att kontrollera vilken skatt- och avgiftsskyldighet som gäller för dig. VOYD ansvarar inte för rapportering eller betalning av några skatter eller avgifter.

Genom att acceptera dessa Villkor förstår och godkänner du att VOYD inte ansvarar för hur intjänandet eller betalningen av Ersättningen bedöms ur ett skattemässigt (eller annat juridiskt) perspektiv.

Om du blir godkänd för F-skatt så åligger det dig att omedelbart informera VOYD om detta.

 

6. Konsekvenser vid överträdelse av Villkoren

Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa Villkor genom tillgängliggjort innehåll har VOYD rätt att stänga ner liveuppträdandet, avbryta eventuella planerade uppträdanden samt ta bort ditt tillgängliggjorda innehåll och/eller ditt konto med omedelbar verkan. VOYD avgör efter eget gottfinnande huruvida du har gjort dig skyldig till en överträdelse av Villkoren.

Om du bryter mot dessa Villkor har du inte heller någon rätt till Ersättning för det innehåll vari överträdelsen skett. Om du erhållit Ersättning innan en överträdelse har verifierats, ska sådan Ersättning återbetalas till VOYD.

6.1 Konsekvenser vid bristande kvalitet

Om ditt tillgängliggjorda innehåll inte lever upp till de kvalitetskrav som VOYD ställer, har du ingen rätt att få Ersättning. VOYD avgör efter eget gottfinnande huruvida kvalitetskraven är uppfyllda.

Anser du att rapporterad brist beror på omständighet utanför din kontroll, ska du invända mot att eventuell Ersättning ställs in inom en (1) dag från att VOYD har informerat dig om bristen. Därefter avgör VOYD efter eget gottfinnande huruvida du är berättigad till Ersättning eller inte.

6.2 Intrång

Om du tillgängliggör innehåll inom ramen för Tjänsten som utgör intrång i en tredje parts immateriella rättigheter kan innehållet rapporteras och omedelbart tas bort av VOYD. Du kan också förlora din rätt att använda Tjänsten och/eller Plattformen på grund av en sådan överträdelse. Vidare kan du bli föremål för sanktioner enligt gällande lagstiftning. Sådana sanktioner kan vara av både offentligrättslig karaktär (t.ex. böter eller fängelse) och civilrättslig karaktär (t.ex. skadestånd).

Om VOYD anser att tillgängliggjort innehåll utgör intrång i en tredje parts rättigheter eller innebär ett brott mot dessa Villkor eller tillämplig lag, kommer VOYD att utan förvarning ta bort innehållet med omedelbar verkan.

 

7. Din rätt till och ansvar för tillgängliggjort innehåll

Som innehållsskapare äger du det innehåll som du tillgängliggör på Plattformen. Genom att tillgängliggöra ditt innehåll på Plattformen ger du dock VOYD rätt att distribuera innehållet och att använda det i syfte att marknadsföra Tjänsten och/eller Plattformen, se punkten 8 nedan.

Som innehållsskapare förstår och accepterar du att du är ensamt ansvarig för det innehåll som du tillgängliggör och konsekvenserna av att tillgängliggöra sådant innehåll. VOYD är inte ansvarigt för det innehåll som tillgängliggörs och stödjer inte heller nödvändigtvis innehållet.

Plattformen och dess Tjänster granskas löpande av VOYD enligt VOYDs gällande policies i syfte att upptäcka innehåll som strider mot lag eller dessa Villkor. Granskningen kan genomföras manuellt eller med användning av tekniska hjälpmedel. Granskningen genomförs inför publicering av innehåll men utgör ingen garanti för att tillgängliggjort innehåll är lagligt eller att det inte gör intrång i en tredje parts rättigheter. Om du vid användandet av Tjänsten och/eller Plattformen skulle upptäcka tillgängliggjort innehåll som bryter mot dessa Villkor eller mot tillämplig lag, ska du meddela VOYD detta. Vid en sådan anmälan kommer VOYD att undersöka om det finns skäl att ta bort innehållet.

Genom att tillgängliggöra innehåll garanterar du att du har alla nödvändiga rättigheter och befogenheter för att göra det. Du garanterar också att tillgängliggjort innehåll är lagligt, att det inte ägs av någon annan och att upphovsrätten inte innehas av någon annan, såvida du inte har tillåtelse att tillgängliggöra innehållet. Genom att tillgängliggöra innehållet på Plattformen tillåter du även VOYD att använda innehållet vid tillhandahållandet av Tjänsten.

 

8. VOYDs rätt till tillgängliggjort innehåll

Genom att tillgängliggöra ditt innehåll på Plattformen ger du VOYD en global, icke-exklusiv, obegränsad, kostnadsfri och överförbar rätt att använda, distribuera och visa hela eller delar av innehållet på sätt som Plattformens funktioner möjliggör samt i syfte att marknadsföra Tjänsten.

 

9. Skadeslöshetsåtagande

Som innehållsskapare samtycker du till att hålla VOYD skadeslöst för samtliga krav och anspråk som kan komma att riktas mot VOYD till följd av din överträdelse av dessa Villkor eller tillämplig lag.

Detta innebär bland annat att du som innehållsskapare är ansvarig för alla krav som kan komma att uppstå till följd av att ditt liveuppträdande eller tillgängliggjorda innehåll kränker en tredje parts immateriella rättigheter.

 

10. Ändringar och upphörande av Tjänsten och/eller Plattformen

VOYD arbetar kontinuerligt med att uppdatera Tjänsten och Plattformen för att skapa den optimala användarupplevelsen. VOYD kan komma att ändra Tjänsten och/eller Plattformen över tid, utan förvarning. VOYD kan också tillfälligt eller permanent och utan föregående meddelande upphöra att tillhandahålla Plattformen och därmed avsluta ditt konto.

För det fall du bryter mot något av Villkoren i detta Avtal har VOYD rätt att säga upp Avtalet med dig och neka dig fortsatt tillträde till Tjänsten och/eller Plattformen. VOYD kan vidare komma att säga upp Avtalet om ändringar i lagstiftningen gör det olagligt för VOYD att tillhandahålla Tjänsten och/eller Plattformen, eller om Tjänsten och/eller Plattformen inte längre är kommersiellt genomförbar.

 

11. Upphörande

Som användare av Plattformen har du rätt att när som helst säga upp Avtalet med VOYD genom att skicka ett meddelande om detta till VOYD eller radera ditt konto på Plattformen. Ditt tillgängliggjorda innehåll på Plattformen kommer då som utgångspunkt att raderas efter utgången av perioden i punkten 5.2. I enlighet med punkten 8 ovan har VOYD dock fortsatt rätt att använda innehållet i marknadsföringssyften. VOYD:s rätt att använda tillgängliggjort innehåll i marknadsföringssyften gäller således även efter Avtalets upphörande.

 

12. Garantier

VOYD tillhandahåller Tjänsten och Plattformen utan garantier. Bestämmelserna i dessa Villkor medför dock ingen begränsning av dina eventuella rättigheter enligt tvingande lagstiftning.

Tjänsten och Plattformen tillhandahålls "i befintligt skick". Det betyder att VOYD inte garanterar att tjänsten kommer att fungera i enlighet med dina förväntningar eller utan fel och brister. VOYD garanterar inte heller att den information som hålls tillgänglig inom ramen för Tjänsten och Plattformen är korrekt eller tillförlitlig.

 

13. Ansvarsbegränsning

VOYD ansvarar inte för indirekta skador som uppkommer i samband med din användning av Tjänsten och/eller Plattformen, såsom förlorad vinst, inkomstbortfall, förlust av goodwill, förlust av data eller annan liknande skada eller förlust. VOYD:s sammanlagda ansvar för alla krav under eller relaterat till detta Avtal ska vara begränsat till högst det belopp som Ersättningen uppgår till.

VOYD ansvarar inte för fel och brister i Tjänsten och/eller Plattformen som ligger utanför VOYD:s kontroll. VOYD ansvarar inte heller för innehåll som försvinner, tas bort eller förvanskas inom ramen för Tjänsten och/eller Plattformen.

Tjänsten och Plattformen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av VOYD. VOYD tar inget ansvar för innehållet på sådana webbplatser. VOYD ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador som du kan drabbas av till följd av innehållet på sådana externa webbplatser eller andra källor.

 

14. Personuppgiftshantering

Som ansvarig för personuppgifter kommer VOYD att bearbeta uppladdad information och vissa andra personuppgifter som du anger vid användandet av Plattformen. Innan du använder Plattformen kommer du därför att bli uppmanad att bekräfta att du har tagit del av VOYD:s integritetspolicy, som går att läsa här. VOYD:s integritetspolicy innehåller information om hur VOYD kommer att behandla de personuppgifterna som lämnas för användandet av Plattformen.

 

15. Cookies

På Plattformen används cookies. Genom att acceptera användningen av cookies vid ditt besök på Plattformen och/eller vid din användning av Tjänsten, godkänner du och samtycker till att ta emot cookies från VOYD liksom dess samarbetspartners. Vänligen se VOYD:s Cookiespolicy här.

 

16. Överlåtelse

Dina åtaganden och rättigheter enligt dessa Villkor kan inte överföras på en annan användare. VOYD har däremot rätt att överföra dessa Villkor och medföljande rättigheter utan ditt medgivande.

 

17. Ogiltighet

Om Villkoren eller del därav anses vara ogiltiga eller icke-verkställbara, ska Villkoren begränsas, ändras eller avskiljas i den omfattning som krävs för att avlägsna sådan ogiltighet så att övriga delar av Villkoren förblir giltiga och verkställbara.

 

18. Kontakt

Kontakta oss via vårt kontaktformulär eller via mejl på support@voyd.tv om du är missnöjd med Tjänsten och/eller Plattformen eller annars har frågor gällande Tjänsten eller Plattformen.

 

19 Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor ska tillämpas och tolkas i enlighet med svensk lag. Svensk allmän domstol ska lösa samtliga tvister som uppkommer i anledning av dessa Villkor. VOYD förbehåller sig rätten att ansöka om interimistiska åtgärder eller att inleda andra typer av forcerande rättsliga åtgärder, även inom andra jurisdiktioner.