Brukervilkår (innholdsskapere)

Disse brukervilkårene ("Vilkårene", "Avtalen") gjelder mellom deg og VOYD AB, org. nr. 559044-0631, Storgatan 40, 852 30 Sundsvall, Sverige (“VOYD”) når du som innholdsskaper bruker VOYDs plattform (“Plattformen”) for å publisere innhold som du har skapt og liveopptredener på Plattformen tilgjengelig for publikum med mulighet for å motta vederlag for slikt materiale ("Tjenesten"). Med innholdsskaperen i disse Vilkårene menes deg som bruker kontoen din på Plattformen for å laste opp eller på annen måte gjøre materiale tilgjengelig på Plattformen. Merk at vi forutsetter at du som innholdsskaper er eier av, eller har ervervet nødvendige rettigheter fra eier til å gjøre det aktuelle materiale tilgjengelig.

Vilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og VOYD som regulerer din bruk av Tjenesten. Vi anbefaler derfor at du leser Vilkårene nøye.

Vær oppmerksom på at separate vilkår gjelder mellom deg og VOYD når du bruker Plattformen for å få tilgang til materiale levert av (andre) innholdsskapere som seer. Disse vilkårene finner du her.

1. GENERELT


For å bruke Tjenesten må du godta disse Vilkårene. Hvis du ikke godtar Vilkårene, har du ikke rett til å bruke Tjenesten. Hvis du bruker Tjenesten i strid med disse Vilkårene, har VOYD rett til å begrense din tilgang til Plattformen og/eller Tjenesten og å sperre kontoen din. For å bruke Plattformen må du være minst 18 år eller gammel nok til å inngå en juridisk bindende avtale i henhold til lovgivningen i landet du bor i.

En forsørger kan opprette en konto for et barn under 18 år, og inntrer da som avtalepart med VOYD og er ansvarlig for at all aktivitet som foregår fra kontoen er i samsvar med disse Vilkårene. Du kan aldri bruke Tjenesten hvis den er forbudt eller om du på annen måte ikke har rett til å bruke Tjenesten i samsvar med lovgivningen som gjelder i landet der du har bosted.

2. ENDRING AV VILKÅR


VOYD har en ensidig rett til å legge til eller gjøre endringer i disse Vilkårene. VOYD vil varsle deg om tillegg eller endringer i Vilkårene ved å gjøre oppdaterte Vilkår tilgjengelig på Plattformen for din godkjenning. Du aksepterer og godtar eventuelle tillegg og endringer i Vilkårene når du godtar den oppdaterte versjonen av Vilkårene, som gjelder fra datoen spesifisert i de oppdaterte vilkårene. For å fortsette å bruke Tjenesten, må alle oppdaterte Vilkår godtas. Vilkårene som gjelder når materialet blir lastet opp eller på annen måte gjort tilgjengelig på Plattformen, vil gjelde for det spesifikke materialet så lenge materialet er tilgjengelig på Plattformen.

3. OPPRETTELSE AV KONTO PÅ Plattformen


For å kunne bruke Tjenesten, dvs. laste opp materiale eller vise en liveopptreden og få betalt for det, må du opprette en brukerkonto på Plattformen. Kontoen din er den samme enten du bruker Plattformen som innholdsskaper eller seer, eller som både innholdsskaper og seer. Det er svært viktig at du oppgir nøyaktig og fullstendig informasjon når du oppretter en konto. Du er også ansvarlig for å holde kontaktinformasjonen på kontoen din oppdatert til enhver tid.

Kontoen er personlig og kan ikke overføres. Det er svært viktig at du holder passordet ditt hemmelig og at du bruker det på en sikker måte. Du er ansvarlig for innholdet som lastes opp og ellers gjøres tilgjengelig fra kontoen din.

4. DINE PLIKTER VED BRUK AV Plattformen

Din VOYD-konto kan ikke brukes i strid med Vilkårene. Hvis du finner ut at kontoen din blir brukt i strid med disse Vilkårene, f.eks. ved brudd på sikkerhetsbestemmelser, uautorisert bruk av kontoen din eller hvis materialet ditt brukes ulovlig av en annen bruker, må du umiddelbart varsle VOYD skriftlig.

Ved å opprette en konto godtar du at du er eneansvarlig for all aktivitet som skjer ved bruk av kontoen din.

Når du bruker Plattformen, påtar du deg følgende:

  • ikke spre noen del av innholdet på Plattformen, unntatt på måter som er tillatt, for eksempel gjennom Plattformens delingsfunksjoner,

  • ikke endre eller forhindre noen del av Plattformen eller Tjenesten,

  • ikke få tilgang til materiale på noen annen måte enn gjennom avspilleren som Plattformen tillater,

  • ikke på noen måte bidra til å forstyrre Plattformens funksjoner eller begrense bruken av Plattformen på annen måte,

  • ikke bruke Plattformen til andre kommersielle formål enn bruk av Tjenesten, for eksempel ved å selge tilgang til Plattformen eller ved å annonsere eller markedsføre produkter på Plattformen, med mindre disse funksjonene tilbys i Tjenesten,

  • ikke laste opp noe krenkende, upassende, støtende eller ulovlig materiale,

  • ikke laste opp noe materiale som krenker  tredjeparts rettigheter, herunder, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter,

  • ikke innhente informasjon om andre brukere av Plattformen med det formål å sende spam og søppelpost eller å selge slik informasjon til en tredjepart,

  • ikke innhente materiale på annen måte enn det som er tillatt ved bruk av Plattformen eller Tjenesten. Dette innebærer at omgåelse av kopisperrer, nedlasting, kopiering, distribusjon og bruk av andre brukeres materiale utenfor Plattformen ikke er tillatt med mindre eier av materialet har samtykket til bruken,

  • ikke kopiere, reprodusere, distribuere, sende, vise, selge, lisensiere eller bruke andre brukeres eller VOYDs materiale uten skriftlig samtykke fra eieren av materialet eller andre rettighetshavere, og ikke å bryte gjeldende lover og regler.

5. SÆRLIG OM DINE FORPLIKTELSER VED BRUK AV TJENESTEN SOM INNHOLDSSKAPER

5.1 Liveopptredener 


Som innholdsskaper må du selge minst 1 billett (alternativt dele ut minst 1 billett hvis billettene tilbys gratis) og starte en direktesending for din opptreden senest 10 minutter etter planlagt starttid for liveopptredenen din. Hvis du ikke gjør det, vil opptredenen bli kansellert og kjøpte billetter vil bli refundert.

Under opptredenen er du forpliktet til å overholde alle bestemmelsene i disse Vilkårene. Du er også ansvarlig for å opprettholde en internettforbindelse som sikrer at din opptreden  oppfyller VOYDs krav til kvalitet.

Ved å godta disse Vilkårene, godtar du at VOYD kan ta opptak av liveopptredenen din for å kunne foreta etterfølgende kontroll av kvaliteten og potensielle rapporter om brudd.

Når du har vist en liveopptreden, kan du velge å også gjøre opptredenen tilgjengelig på VOYD som opplastet materiale. Hvis du velger å laste opp opptredenen, har du også muligheten til å velge om den opplastede opptredenen skal tilbys mot et ekstra Gebyr eller ikke.

5.2 Opplastet materiale


Materialet som er lastet opp av deg på Plattformen vil være tilgjengelig for seere som har kjøpt tilgang til materialet i den tidsperioden du angir når du laster opp materialet. Du avgjør selv hvor lenge materialet skal være tilgjengelig for nye kjøp gjort av seere og kan be om at materialet blir fjernet fra Plattformen. Materialet vil da bare være tilgjengelig for seere som allerede har kjøpt tilgang til materialet i den tidsperioden de fullførte kjøpene gjelder for. Materialet blir deretter fjernet fra Plattformen. Hvis du utelukkende har lastet opp materiale som er gratis å se på, kan du når som helst be om at materialet blir fjernet fra Plattformen.

Første avsnitt i dette punkt 5.2 innebærer imidlertid ingen begrensning av VOYDs rett til å bruke innholdsskaperens materialer i markedsføring i samsvar med punkt 8 nedenfor.

5.3 Betaling


Som innholdsskaper har du muligheten til å velge om materialet eller liveopptredenen din skal leveres gratis til seerne, eller om seerne skal betale et gebyr for å få tilgang til materialet eller opptredenen. Du har også muligheten til å bestemme beløpet på gebyret som skal betales av seerne for at de kan se liveopptredenen din eller annet opplastet materiale. Som innholdsskaper vil du da motta vederlag i form av en provisjon på det beløpet.

VOYD forbeholder seg imidlertid retten til å begrense antall liveopptredener og utvalget av opplastet materiale som kan tilbys gratis. VOYD kan i fremtiden også ta betalt for alle liveopptredener og annet materiale som er lastet opp på plattformen.

5.4 Gebyr og Vederlag


Hvis du velger at VOYD skal ta betalt fra seerne for din liveopptreden eller opplastet materiale ("Gebyret"), gjelder følgende: 

Brukere kan via Plattformen kjøpe billetter til innholdsskaperes liveopptredener og betale Gebyret via Plattformen for å få tilgang til materiale som innholdsskapere laster opp til Plattformen.

Seeren kan velge å betale Gebyret via den eller de betalingstjeneste(r) som VOYD til enhver tid tilbyr på Plattformen. VOYD tar ikke  ansvar for slike betalingstjenester  eller for eventuelle tap som følge av uautorisert bruk av debetkort, kredittkort eller andre betalingsmidler som tilbys av en tredjepart i forbindelse med  bruk av Tjenesten.

Som innholdsskaper har du rett til en provisjon på det betalte Gebyret ("Vederlaget"). Du vil kunne se det estimerte Vederlaget  når du angir Gebyret for liveopptredenen eller opplastet materiale på Plattformen. Vær oppmerksom på at det endelige Vederlaget kan påvirkes av eventuelle utstedte verdikoder, rabattkoder og lignende som du bruker fra tid til annen. Vær også oppmerksom på at VOYD tilbyr Plattformen i flere forskjellige valutaområder, og at eventuelle valutaendringer derfor kan påvirke det nøyaktige beløpet på Vederlaget.

VOYD vil utstede et fakturagrunnlag med oversikt over beløpene som er utbetalt til deg som er tilgjengelig på Plattformen for din godkjenning ved utgangen av hver måned.

For at Vederlaget skal utbetales må du godkjenne gjeldende fakturagrunnlag. Dette gjøres ved å velge "Utbetaling" og følge instruksjonene på Plattformen. Fakturaen er tilgjengelig slik at du kan godkjenne den på kontoen din innen 6 måneder etter utstedelsen. Beløp som du ikke har godkjent tilfaller VOYD.

Hvis VOYD vurderer at liveopptredenen din eller opplastet materiale bryter med Vilkårene, forbeholder VOYD seg retten til å kansellere betalingen av Vederlaget for det aktuelle materialet til deg.

Når du benytter Tjenesten kan det påløpe lokale skatter, herunder, men ikke begrenset til merverdiavgift, i samsvar med gjeldende lov der du har bosted. Dette kan påvirke størrelsen på Vederlaget som utbetales til deg.

Ved å godta disse Vilkårene forstår du og godtar at VOYD ikke er ansvarlig for hvordan betalingen av Vederlaget blir vurdert fra et skatteperspektiv (eller annet juridisk) perspektiv.

6. KONSEKVENSER VED OVERTREDELSE AV VILKÅRENE


Hvis du bryter noen av bestemmelsene i disse Vilkårene under en liveopptreden eller gjennom opplastet materiale, har VOYD rett til å avslutte liveopptredenen, avbryte planlagte opptredener og slette det opplastede materialet og/eller kontoen din med umiddelbar virkning. VOYD avgjør etter eget skjønn om du har begått brudd på Vilkårene.

Hvis du bryter disse Vilkårene, har du heller ingen rett til Vederlag for materialet knyttet til bruddet. Hvis du har mottatt Vederlag før et brudd er bekreftet, skal slik Vederlag refunderes til VOYD.

6.1 Konsekvenser ved dårlig kvalitet


Hvis liveopptredenen din eller opplastet materiale ikke oppfyller VOYDs krav til kvalitet, har du ikke krav på Vederlag. VOYD avgjør etter eget skjønn om kvalitetskravene er oppfylt.

Hvis du mener at den rapporterte mangelen skyldes forhold utenfor din kontroll, må du motsette deg kanselleringen av Vederlaget innen en (1) dag etter at VOYD har informert deg om feilen. VOYD avgjør deretter etter eget skjønn om du har krav på Vederlaget eller ikke.

6.2 Inngrep i tredjeparts rettigheter


Hvis du tilbyr materiale innenfor rammen av Tjenesten som krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter, kan innholdet rapporteres og fjernes umiddelbart av VOYD. Du kan også miste retten til å bruke Tjenesten og/eller Plattformen på grunn av en slik overtredelse. Det kan også være aktuelt med sanksjoner i samsvar med gjeldende lovgivning. Slike sanksjoner kan være av både offentligrettslig karakter (f.eks. bøter eller fengsel) og sivilrettslig karakter (f.eks. erstatning).

Hvis VOYD mener at opplastet materiale gjør inngrep i en tredjeparts rettigheter eller strider mot disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning, vil VOYD fjerne materialet med umiddelbar virkning uten forvarsel.

7. DINE RETTIGHETER TIL MATERIALET


Som innholdsskaper eier du materialet du laster opp eller på annen måte gjør tilgjengelig på Plattformen. Ved å laste opp eller på annen måte gjøre materialet ditt tilgjengelig på Plattformen, gir du VOYD rett til å distribuere materialet og å bruke det til å markedsføre Tjenesten og/eller Plattformen, se punkt 8 nedenfor.

Som innholdsskaper forstår du og godtar at du er eneansvarlig for materialet du tilbyr og konsekvensene av å publisere slikt materiale. VOYD tar ikke noe ansvar for publisert materiale og støtter ikke innholdet i materialet på noen måte.

Plattformen og dets Tjenester blir vurdert med tilbakevirkende kraft. Dette betyr at VOYD ikke forhåndsvurderer materiale som publiseres på Plattformen. VOYD kan derfor ikke garantere at opplastet materiale er lovlig eller at det ikke gjør inngrep i rettighetene til en tredjepart. Hvis du, når du bruker Tjenesten og/eller Plattformen, oppdager publisert materiale som bryter med disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning, må du varsle VOYD. Ved et slikt varsel vil VOYD undersøke om det er grunnlag for å fjerne materialet.

Ved å laste opp og på annen måte gjøre tilgjengelig materiale garanterer du at du har alle nødvendige rettigheter og fullmakter til å gjøre det. Du garanterer også at opplastet/tilgjengeliggjort materiale har lovlig innhold, at materialet ikke eies av noen andre, eller at andre har opphavsretten til materialet , med mindre du har tillatelse til å laste opp og på annen måte gjøre slikt materiale tilgjengelig. Ved å laste opp og på annen måte gjøre materialet tilgjengelig på Plattformen, tillater du også VOYD å bruke materialet ved tilbudet av Tjenesten.

8. VOYDS RETTIGHETER TIL MATERIALET


Ved å laste opp materialet ditt på Plattformen, gir du VOYD en global, ikke-eksklusiv, ubegrenset, kostnadsfri og overførbar rett til å bruke, distribuere og vise hele eller deler av materialet på den måten Plattformens funksjoner muliggjør og med det formål å markedsføre Tjenesten.

9. SKADESLØSHOLDELSE


Som innholdsskaper samtykker du i å holde VOYD skadesløs for alle krav som kan fremmes mot VOYD som følge av ditt brudd på disse Vilkårene eller gjeldende lovgivning.

Dette innebærer blant annet at du som innholdsskaper er ansvarlig for alle krav som måtte oppstå som følge av innholdsskaperens liveopptreden eller opplastet materiale krenker en tredjeparts immaterielle rettigheter.

10. ENDRINGER OG AVSLUTNING AV TJENESTEN OG/ELLER Plattformen


VOYD jobber kontinuerlig med å oppdatere Tjenesten og Plattformen for å skape en optimal brukeropplevelse. VOYD kan endre Tjenesten og/eller Plattformen over tid, uten forvarsel. VOYD kan også midlertidig eller permanent og uten forvarsel slutte å tilby Plattformen og dermed avslutte kontoen din.

Dersom du opptrer i strid med noen av Vilkårene i denne Avtalen, har VOYD rett til å si opp Avtalen med deg og avslutte din tilgang til Tjenesten og/eller Plattformen. VOYD kan videre si opp Avtalen dersom lovendring gjør det ulovlig for VOYD å tilby Tjenesten og/eller Plattformen, eller hvis Tjenesten og/eller Plattformen ikke lenger er kommersielt gjennomførbar.

11. OPPHØR


Som bruker av Plattformen har du rett til å si opp Avtalen med VOYD når som helst ved å sende en melding om eller slette kontoen din på Plattformen. Ditt materiale på Plattformen vil da bli slettet etter utløpet av perioden i  punkt 5.2. I samsvar med punkt 8 ovenfor har VOYD imidlertid fortsatt rett til å bruke materialet til markedsføringsformål. VOYDs rett til å bruke opplastet og tilgjengeliggjort materiale for markedsføringsformål gjelder dermed også etter Avtalens opphør.

 12. GARANTIER


VOYD tilbyr Tjenesten og Plattformen uten garantier. Bestemmelsene i disse Vilkårene utgjør imidlertid ikke en begrensning av dine eventuelle rettigheter i henhold til ufravikelig lovgivning.

Tjenesten og Plattformen tilbys "som den er". Dette betyr at VOYD ikke garanterer at Tjenesten vil fungere i samsvar med dine forventninger eller uten feil og mangler. VOYD garanterer heller ikke at informasjonen som gis gjennom Tjenesten og Plattformen er korrekt eller tilforlatelig.

13. ANSVARSBEGRENSNING


VOYD er ikke ansvarlig for indirekte skader som oppstår i forbindelse med din bruk av Tjenesten og/eller Plattformen, for eksempel tapt fortjeneste, tap av inntekt, tap av goodwill, tap av data eller annen lignende skade eller tap. VOYDs totale ansvar for alle krav i henhold til eller relatert til denne Avtalen skal være begrenset til det maksimale beløpet av Vederlaget.

VOYD er ikke ansvarlig for feil og mangler i Tjenesten og/eller Plattformen som er utenfor VOYDs kontroll. VOYD er heller ikke ansvarlig for materiale som går tapt, slettet eller ødelagt ved bruk av Tjenesten og/eller Plattformen.

Tjenesten og Plattformen kan inneholde lenker til andre nettsider som ikke eies eller kontrolleres av VOYD. VOYD har ikke ansvar for innholdet på slike nettsider. VOYD er heller ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skade du kan lide som følge av innholdet på slike eksterne nettsider eller andre kilder.

14. PERSONOPPLYSNINGER


Som behandlingsansvarlig for personopplysninger, vil VOYD behandle opplastede opplysninger og visse andre personopplysninger som du oppgir når du bruker Plattformen. Før du bruker Plattformen, blir du derfor bedt om å bekrefte at du har lest VOYDs personvernerklæring, som kan leses her. VOYDs personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan VOYD behandler personopplysningene som oppgis for bruk av Plattformen.

15. COOKIES


VOYD bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å godta bruken av cookies under ditt besøk på Plattformen og/eller under bruk av Tjenesten, godtar du og samtykker til å motta cookies fra VOYD og dets samarbeidspartnere. Se VOYDs cookieerklæring her.

16. OVERDRAGELSE


Dine forpliktelser og rettigheter under disse Vilkårene kan ikke overføres til en annen bruker. VOYD har imidlertid rett til å overføre disse Vilkårene og tilhørende rettigheter uten ditt samtykke.

17. UGYLDIGHET


Hvis Vilkårene eller deler av disse anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal Vilkårene begrenses eller endres der det er nødvendig for å fjerne slik ugyldighet, slik at øvrige deler av Vilkårene forblir gyldige og håndhevbare.

18. KONTAKT


Kontakt oss via skjema eller epost på support@voyd.tv hvis du er misfornøyd med Tjenesten og/eller Plattformen eller har spørsmål om Tjenesten eller Plattformen.

19. LOVVALG OG TVISTELØSNING


Disse Vilkårene skal brukes og tolkes i samsvar med svensk lov. De alminnelige domstolene i Sverige skal løse alle tvister som oppstår i anledning av disse Vilkårene. VOYD forbeholder seg retten til å søke om midlertidige tiltak eller å iverksette andre typer nødvendige rettslige skritt, inkludert i andre jurisdiksjoner